Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/3265
Title: Діяльність банківських установ на ринку інноваційного інвестування: методологічні засади
Other Titles: Bank institutions’ activity in market of innovative investment: methodological approaches
Authors: Васильєва, Тетяна Анатоліївна
Vasylieva, Tetiana
Keywords: ринок інноваційного інвестування
банки
банківське інвестування
інноваційне кредитування
проектне фінансування
венчурний бізнес
market of innovative investment
banks
bank investment
innovative crediting
project financing
venture business
Issue Date: 2008
Citation: Васильєва, Т. А. Діяльність банківських установ на ринку інноваційного інвестування: методологічні засади [Текст] : дис. ... док. економ. наук : спец. 08. 00. 08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Анатоліївна Васильєва : Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми : [ Б. В. ], 2008. - 490 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячене розробці теоретико-методологічних положень формування та розвитку ринку інноваційного інвестування, а також науково-методичного забезпечення банківського фінансування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. В роботі визначено сутність, призначення та специфіку ринку інноваційного інвестування, здійснено його сегментацію, формалізовано суб’єкти та інфраструктурні підсистеми, визначено особливості кругообігу та специфіку формування вартості, попиту та пропозиції товарів на ньому. Здійснено аналіз системної взаємодії фінансового ринку, ринку товарів і послуг та ринку факторів виробництва в процесі інвестування в інновації, структуризацію елементів чистого внутрішнього продукту за критерієм інноваційності. В роботі визначено напрямки суб’єктно-об’єктного взаємозв’язку банківської системи та ринку інноваційного інвестування, сформовано теоретико-методологічне підґрунтя функціонування банків на ньому та державного стимулювання цього процесу, розроблено концептуальні основи формування системи спеціалізованих інноваційно-інвестиційних банків в Україні, удосконалено організаційно-економічні та правові засади участі банків в інтеграційних об’єднаннях на досліджуваному ринку, загальні напрямки та фінансові механізми трансформації взаємовідносин держави та банків при реалізації загальнодержавної програми розвитку венчурного бізнесу в Україні.
Description: The dissertational research is devoted to development of theoretic-methodological approaches to formation and development market of innovative investment, and also scientific-methodological maintenance of banks’ activity in it. In this manuscript is defined essence, applicability and peculiarities of market of innovative investment, made its segmentation, formalized subjects and infrastructural subsystems, defined peculiarities of turnover and value formation, demand and supply goods on this market. System interaction of finance market, market of goods and services and market of production factors in process of investment of innovations is analyzed, structured elements of net national product on criterion of innovativity. In this manuscript defined directions of subject-object interaction of banking system and market of innovative investment, formed theoretic-methodological base of banking activity in it and state stimulation of this process, developed conceptual bases of formation system of special innovative-investment banks in Ukraine, improved organization-economical and legal approaches to participation of banks in integration unions in researched market, main directions and financial transformation mechanisms of interaction between State and banks in realization State program of Development of Venture Business in Ukraine.
URI: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/3265
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasilyeva_diss2.pdf6.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.