Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/53
Title: Роль Національного банку України в забезпеченні стабільності національної грошової одиниці
Other Titles: The role of the National Bank of Ukraine in providing the stability of the national monetary unit
Authors: Стельмах, Володимир Семенович
Stelmakh, V. S.
Keywords: банківська система
грошовий ринок
монетаризм
грошовий обіг
валютний курс
грошова одиниця
грошові агрегати
гривня
грошово-кредитна політика
banking system
money market
monetarism
money turnover
exchange rate
monetary unit
monetary units
gryvnya
monetary-credit policy
Issue Date: 2002
Citation: Стельмах, В. С. Роль Національного банку України в забезпеченні стабільності національної грошової одиниці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Стельмах Володимир Семенович ; УАБС НБУ. - Суми : [ Б. В. ], 2002. - 17 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячено обґрунтуванню форм і методів регулювання та управління грошовим ринком, а також реалізації грошово-кредитної політики з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці України – гривні. На основі узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду автором вперше в науковій літературі з позицій прагматичного монетаризму обґрунтовано концепцію забезпечення стабільності грошової одиниці в умовах трансформації економіки. Суттєво вдосконалено методологію використання методів та інструментів реалізації грошово-кредитної політики, методику прогнозування обсягів, динаміки і структури грошових агрегатів, а також методологічні та методичні засади моделювання та прогнозування динаміки валютного курсу української гривні до валют провідних країн світу з урахуванням динаміки макроекономічних показників і стану платіжного балансу. Дістали подальшого розвитку методологічні засади розробки платіжного балансу, вдосконалено систему резервних вимог та обґрунтовано нову модель кореспондентських відносин між центральними банками, реалізація якої сприятиме забезпеченню стабільності функціонування національних банківських систем.
Description: The dissertation is concentrated into evidence of forms and methods of regulation and control of money market as well as realization of monetary-credit policy with the purpose of providing the stability of the national monetary unit – gryvnya. On the basis of the generalization of the foreign and native experience the author has been the first in the scientific literature from the point of pragmatic monetarism to base the concept of providing the stability of a monetary unit in the conditions of economy transformation. The methodology of how to use methods and instruments of realization of monetary – credit policy is essentially improved as well as methodo-logical and methodical basis of modeling and prediction of the dynamics of the exchange rate of the Ukrainian gryvnya to the currency of the leading world countries taking into consideration the dynamics of macro-economic rates and the state of the balance of payments. The methodological basis of working out the balance of payments has been further developed, the system of the reserve requirements has been improved and a new model of correspondent relations with central banks has been substantiated. The realization of this model will help to provide the stability of functioning national banking systems.
URI: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/53
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2002_03_ken.doc156.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.